Βήματα Πιστοποίησης

Βήματα Πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης έχει  σχέση με τον έλεγχο  συγκεκριμένων λειτουργιών του ηλεκτρονικού καταστήματος . Τούτο επιτυγχάνεται  με την σύγκριση των λειτουργιών  του καταστήματος με την ισχύουσα  νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας  και τις βέλτιστες πρακτικές  για τις πωλήσεις μέσω internet.
 
Για να διαπιστωθεί αν ένα  κατάστημα που αιτείται του σήματος τηρεί τα κριτήρια της πιστοποίησης γίνεται μια εμπεριστατωμένη έρευνα και εκδίδεται μια αξιολόγηση βάσει της οποίας αποφασίζεται  η απόδοση ή μη του σήματος. 
Κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα για να  πιστοποιηθεί πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τα παρακάτω κριτήρια πιστοποίησης.
Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα:
 
Στοιχεία Επιχείρησης
1. Εμφάνιση πλήρους εταιρικής επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου. 
2. Εμφάνιση ολοκληρωμένης ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας (οδό, αριθμό, πόλη, ΤΚ). 
3. Εμφάνιση τηλεφώνου επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
4. Δυνατότητα ευχερούς επικοινωνίας των καταναλωτών με το κατάστημα.
5. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) από ΓΕΜΗ για τη δυνατότητα της επιχείρησης να διεξάγει εμπόριο από απόσταση.
 
Προϊόντα, Υπηρεσίες, Τιμές 
6. Σαφής και πλήρης περιγραφή των προϊόντων ή/ και  υπηρεσιών (ύπαρξη ποιοτικών χαρακτηριστικών: υλικό, βάρος, διαστάσεις, χρώμα, περιορισμοί χρήσης, τρόποι συντήρησης, καθαρισμού κλπ).
7. Εμφάνιση ευκρινώς της τιμής, των εξόδων αποστολής και λοιπών εξόδων αν υπάρχουν.
8. Ενημέρωση διαθεσιμότητας  προϊόντων και υπηρεσιών.
9. Μη ύπαρξη ανακοινώσεων που υπόσχονται υπέρμετρα δυσανάλογα δώρα σε σχέση με την αξία του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
10. Εμφάνιση πληροφοριών για εγγυήσεις και after-sales service. 
11. Απαγόρευση αγοράς προϊόντος από ανηλίκους, αν απαιτείται.
 
Παραγγελία
12. Ενημέρωση για τη λήψη και το χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας.
13. Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας. 
14. Ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία.
15. Ύπαρξη ευκρινώς κουμπιού με σήμανση ΑΓΟΡΑΖΩ πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 
 
Προσωπικά δεδομένα
16. Ενημέρωση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων. 
17. Μη συλλογή δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα (πχ ηλικία, θρήσκευμα). Oτιδήποτε περισσότερο πρέπει να αναφέρεται ως προαιρετικό.
18. Ενημέρωση ότι η επιχείρηση συμβουλεύεται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα τη λίστα  «no call». 
19. Ενημέρωση για πολιτική απορρήτου. Επίσης να παρέχεται μέθοδος για εξαίρεση από άμεση διαφήμιση (π.χ. μια σύνδεση unsubscribe στο διαφημιστικό e mail). 
20. Ενημέρωση σχετικά με cookies, εάν εφαρμόζονται, που αποθηκεύονται κλπ.
21. Η συναίνεση - πριν από κάθε σειρά δεσμευτικών πράξεων και σε οποιοδήποτε στάδιο συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες- πρέπει να εκφράζεται μέσω μια αδιαμφισβήτητης και θετικής πράξης από την πλευρά του πελάτη (opt-in).
22. Προσωπικά στοιχεία πληρωμών πρέπει να γίνονται μόνο κωδικοποιημένα.
 
Αποστολή-Πληρωμή 
23. Εμφάνιση ευκρινώς των εξόδων αποστολής. 
24. Εμφάνιση ευκρινώς των διαθέσιμων τρόπων/μέσων πληρωμής.
25. Εμφάνιση της ημερομηνίας παράδοσης
26. Εμφάνιση ευκρινώς επιπλέον χρεώσεων (π.χ. δασμοί, ταχυδρομικά τέλη κλπ). 
27. Υποστηρικτική βοήθεια για προβληματικές παραδόσεις (καταστροφή προϊόντος, αργοπορία ή αποτυχία στην παράδοση).
 
Ακύρωση –Επιστροφή 
28. Ενημέρωση του κατά το νόμο δικαιώματος υπαναχώρησης, αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και ο τρόπος ενάσκησης του δικαιώματος αυτού*. 
29. Ενημέρωση επιστροφής των χρημάτων εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.
30. Επιστροφή προϊόντος υπαναχώρησης με επιστροφή των εξόδων αποστολής*.
31. Ενημέρωση ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης παύει να υφίσταται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (προϊόντα με προσωποποίηση, αντικείμενα που φθείρονται λόγω χρόνου, προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α.)
32. Καθορισμός από την επιχείρηση του τρόπου επιστροφής των χρημάτων στον πελάτη.
33. Επισύναψη εντύπου υπαναχώρησης με την αποστολή του προϊόντος ή με την εμφάνιση της φόρμας υπαναχώρησης στον ιστότοπο.
 
Παράπονα
34. Ύπαρξη μηχανισμού παρακολούθησης παραπόνων όπου παρέχονται ευκρινείς και κατανοητοί τρόποι διαδικασιών υποβολής παραπόνων. (διεύθυνση e-mail ή/ και τηλέφωνο υπηρεσίας παραπόνων). 
35. Αναφορά ότι η ικανοποίηση των παραπόνων των καταναλωτών πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ανακοίνωση λήψης του παραπόνου από την επιχείρηση πρέπει να γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.
36. Ύπαρξη εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εκ μέρους του ιστοτόπου.
 
Ποιοτικά κριτήρια
37. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες σε ότι  αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
38. Ασφαλής αποστολή προϊόντος χρησιμοποιώντας αξιόπιστους μεταφορείς. 
39. Εύκολη περιήγηση στον ιστότοπο. 
 
Βαθμολόγηση Πελατών
Εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει συμφωνήσει για την βαθμολόγησή εκ μέρους των πελατών του, τότε ένα κατάστημα μπορεί να συνεχίζει να είναι πιστοποιημένο εφόσον συγκεντρώνει κατά μέσον όρο 3 βαθμούς  στην κλίμακα των 5.